BUN § 89

Utskrivet från: http://gotland.se/40461

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 89
Uppsägning av samverkansavtal med enskilda förskolor och fritidshem

Dnr 2008/204-88


Samverkansavtalet reglerar förhållandet mellan Gotlands kommun och enskilda förskolor och fritidshem. I avtalet regleras bl a avtalstiden och omförhandling.

Regering och riksdag arbetar f n med förslag och eventuella beslut om införande av barnomsorgspeng, lika villkor etc. Fria förskolors Samverkansorganisations (FSO) har kontaktat barn- och utbildningsförvaltningen med en framställan om ändrade förutsättningar och upphörande av samverkansavtalen mellan Gotlands Kommun och FSO:s medlemmar. Med hänvisning till ovanstående föreslår planerings- och försörjningschef Freddy Sirland att BUN beslutar

att upprättade samverkansavtal mellan Gotlands Kommun och samtliga enskilda
      förskolor och fritidshem upphör från och med 2008-12-31,

att förvaltningen tillskriver respektive enskild förskola och fritidshem om
      åtgärden, samt

att förvaltningen under uppsägningstiden (ett år) efter samverkan med de enskilda verksamheterna redovisar förslag på anvisningar som reglerar förhållandet, villkoren och rätten till driftbidrag i enlighet med skollagen kap. 2 a, kommunens inskrivningsregler, reglerna för maxtaxa och ev. riksdagsbeslut beslut om barnomsorgspeng, lika villkor etc.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands förslag.