BUN § 90

Utskrivet från: http://gotland.se/40460

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 90
Skolbad och simundervisning i kommunens badhus

Dnr: KFN 2007/349-72; BUN 2008/205-62

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beslöt 2008-08-26 följande:

- Att avbryta processen med tjänstekoncessionsupphandling avseende ett nytt bad

- Att uppdra åt presidiet att återuppta arbetet med att upphandla driften av KFF:s bad samt att vid septembersammanträdet presentera ett förslag till förfrågningsunderlag

- Att uppdra åt presidiet att parallellt påbörja ett arbete kring en öppen upphandling av ett nytt bad samt att ordföranden och förvaltningschefen ges i uppdrag att sondera marknad och intressenter (KFN § 2008/76)

Ledamoten Brittis Benzler efterlyser barn- och utbildningsförvaltningens planering av åtgärder iför ett ev nytt huvudmannaskap för badhusen på Gotland. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-09-10 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid novembersammanträdet med en rapport över hur KFN:s process bedrivs och hur den tillvaratar BUNs intressen för skolans verksamhet. Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2008-10-211 bl a följande:

…” Enligt KFN:s beslut § 91, 2008-09-16 har förfrågningsunderlaget utformats bland annat med inriktningen att säkra tillgång och tillgänglighet för allmänhet, simundervisning, föreningar och ungdomar på minst nuvarande nivå.

KFN:s ambition får därför anses vara att BUF:s behov av skolbad och simundervisning för barn och elever kan säkras i oförändrade villkor och omfattning med en fortlöpande anpassning till förändrat barn- och elevantal…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anhåller att barn- och utbildningsförvaltningens behov av oförändrade villkor och omfattning för skolbad och simundervisning tillvaratas i samband med ev konkurrensutsättning av kommunens badhus.