BUN § 100

Utskrivet från: http://gotland.se/40450

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 100
Yttrande angående inrättande av Serviceförvaltning i Gotlands kommun

Dnr 2008/198-02

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en samlad Serviceorganisation, som en del av arbetet med projektet Struktur 2007. Mål och syfte för det samlade projektet Struktur 2007 fastslogs redan 2006:

Mål:

Att i ett sammanhang i Gotlands kommun skapa en effektiv koncern som med givna preciserade verksamhetsuppdrag ger förutsättningar för en långsiktig, hållbar och balanserad ekonomi inom disponibla resurser.

Syfte:

· Att genom ett samlat grepp, utveckla Gotlands kommuns organisation och styrsystem.
Ta hänsyn till förändrade förutsättningar och omvärldskrav och därmed öka möjligheterna till effektiv koncernstyrning och kontroll över kostnadsutveckling.

· Att komma tillrätta med de ekonomiska problemen genom att få balans mellan givna preciserade uppdrag och tilldelade resurser, samt skapa en marginal på minst 2 %.

· Att stärka och förtydliga demokratin och de förtroendevaldas roll.

· Att uppnå en kundorienterad kommunal organisation präglad av effektivitet, kvalitet, demokrati och arbetsglädje.

T f förvaltningschef Annica Winberg hade översänt förslag till organisation av Serviceförvaltningen till nämnderna för kännedom och ev synpunkter.

Votering

BUN-ledamoten Brittis Benzler yrkade att BUN skall avstyrka utredningens förslag att överföra BUFs kosthåll till Serviceförvaltningen.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall tillstyrka utredningens förslag att överföra BUFs kosthåll till Serviceförvaltningen.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Nej. Vinner Ja har nämnden beslutat att tillstyrka utredningens förslag att överföra BUFs kosthåll till Serviceförvaltningen.

Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Inger Rosén, Kjell Genitz, Stefan Wramner, Oskar Franke, Eva Lindström samt Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Hanna Westerén, Lena Enekvist, Aino Friberg-Hansson, Jonna Brodd samt Brittis Benzler.
---

BUN vill med anledning av den överlämnade skrivelsen anföra följande:

1.  Förslaget


a. Omorganisationen beräknas innebära vissa effektiviseringar vid bildandet av SF, men det har inte preciserats hur besparingarna skall fördelas mellan SF och de olika nämnderna.

b. BUN förutsätter att den nya organisationen inte kommer att innebära ökade kostnader för BUN efter genomförandet.

c. Omorganisationen får inte heller innebära att stödet till BUFs chefer försämras. Det innebär att SF inte kan överta BUNs resp BUFs ansvar för de verksamheter som innefattas i de olika nämndernas områden enligt reglemente. Om SF tvingas prioritera mellan olika brådskande arbetsuppgifter måste detta ske i samförstånd med ansvarig inom resp nämnd och förvaltning.

d. Kosthållet (skolmåltiderna) ingår enligt läroplanerna i skolans fostrande uppdrag och utgör ett viktigt inslag i den pedagogiska verksamheten inom BUF. Om kostverksamheten överförs till en annan förvaltning får det inte innebära att BUNs – eller elevernas – möjligheter till inflytande på skolmåltidsverksamheten försämras. Det handlar här om både kostnader och kostens kvalitet.

e. Det är med hänvisning till ovanstående viktigt att det skapas goda riktlinjer och rutiner för beställning av tjänster och övrigt samarbete mellan SF och resp nämnd.

2.  Tidplan och genomförandeprocess

a. Det är av yttersta vikt att verksamhetsprocesserna inom kommunens olika förvaltningar inte blir lidande vid själva genomförandet. Det är t ex stor risk att förvaltningarnas arbete med Årsredovisning 2008 och Budget 2010 och flerårsplan påverkas negativt om de viktiga funktionerna Personal- och Ekonomiadministration förs över till en ny förvaltning under den kanske mest arbetsintensiva perioden under året.

b. Det är nödvändigt att SF:s bemannings- och rekryteringsfrågor blivit helt lösta innan själva omorganisationen genomförs

c. BUN vill med hänvisning till ovanstående påtala vikten av att omorganisationen kan genomföras med en tidplan som tar hänsyn till processerna inom BUN/BUF.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Skoldirektör Peter Molin ges i uppdrag att utforma en skrivelse med ovan angivna synpunkter till kommunstyrelsen.

    2. Beslutet förklaras omedelbart justerat