2008-10-23, §§ 216-243

Utskrivet från: http://gotland.se/40158
Regionstyrelsen 2008-10-23
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Eva Gahnström (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Sonia Landin (s)
Hanna Westerén (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Yngve Andersson (kd)
Anna Wickström (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog , utvecklingsdirektör


Ann Egefalk, stadssekreterare, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-11-06
Datum för anslags nedtagande: 2008-11-30