KFN § 95 Månadsuppföljning september 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/40099
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 95
Månadsuppföljning september 2008

Dnr: KFN 2008/260-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-10-06

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar den 10 oktober in månadsrapport för perioden jan–sep 2008 till ledningskontoret.

Det ekonomiska periodiserade driftsresultatet för perioden uppgår till 452 kkr och beräknas för året hållas inom givna ramar för förvaltningen totalt, årets resultatprognos pekar fortfarande på ett överskott på 400 kkr. Årsprognosen tar inte hänsyn till förvaltningens semesterlöneskuldförändring som är en okänd faktor.

Som tidigare nämnts i delårsrapport 2 prognostiserar avdelningarna var för sig budget i balans vid årets slut trots vissa orosmoln som påpekats tidigare t ex kan nämnas skador efter stormen i våras, kostnader i samband med omorganisation och höga personalkostnader. Dessa ökade kostnader pareras inom respektive avdelning.

Eftersom ekonomisk balans är överordnad verksamhetsmålen innebär detta att förvaltningen, för att kunna uppnå en positiv årsprognos, även i fortsättningen iakttar stor återhållsamhet, försiktighet och sparsamhet.

För investeringar gäller även att beräknat utfall hamnar inom givna ramar.

Nämnden har under perioden tagit beslut om 1 298 kkr i uttag av eget kapital.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
  • Att godkänna månadsrapporten för september och lägga den till handlingarna