KFN § 96 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2009-2010

Utskrivet från: http://gotland.se/40098
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 96
Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2009-2010

Dnr: KFN 2008/261
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-10-03

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att fastställa

nämndens styrkort utifrån implementering av Vision 2025 och Varumärket Gotland för perioden 2009–2010.

Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen tagit fram framgångsfak-torer för samhällsperspektivet. Utifrån dessa har förvaltningsledningen gått vidare och arbetat fram förslag till styrtal och åtgärder/metoder.

Förvaltningsledningen har även tittat över styrtal och åtgärder/metoder för de fyra övriga perspektiven och för nämndens strategi, vilket framgår av framlagt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
  • Att med vissa redaktionella ändringar godkänna föreliggande förslag till styrkort 2009–2010, bilaga 1
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad