KFN § 97 Internbudget 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/40097
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 97
Internbudget 2009

Dnr: KFN 2008/231-04

Överläggningarna kring internbudgeten fortsatte utifrån de nya förutsättningar som uppkommit genom de sparkrav nämnden ålagts. Nämnden uttryckte som sin ambition är att så långt som möjligt bevara verksamheten på institutioner och i föreningar och framför allt för barn och ungdomar

Diskussionerna fortsätter i partigrupperna och budgeten fastställs på november-sammanträdet.

För att ytterligare begränsa effekterna av sparkraven beslutades att alla nyan-ställningar ska prövas av nämnden och att alla ersättningsrekryteringar ska prövas av förvaltningschefen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att internbudget inkl sparkrav för 2009 fastställs på ordinarie novembersammanträde
  • Att sparkraven så långt möjligt ska undanta länsinstitutionerna samt i övrigt stöd till barn- och ungdomsverksamhet
  • Att alla nyanställningar ska beslutas av nämnden och att alla ersättnings-rekryteringar ska beslutas av förvaltningschefen
  • Att arbetet med sparkraven för 2010 snarast påbörjas och beslutas inom ramen för budget 2010