KFN § 98 Kulturpris 2008 – genomgång av föreslagna kandidater

Utskrivet från: http://gotland.se/40096
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 98
Kulturpris 2008 – genomgång av föreslagna kandidater

Dnr: KFN 2008/49-76

Hittills hade 19 olika förslag till kulturpristagare för 2008 inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen. Ytterligare något förslag kan komma in eftersom förslagstiden utgår denna dag.

Förslagen genomgicks och diskuterades. Listan över föreslagna kandidater kompletterades med nya namn av sittande nämnd.

Slutgiltigt beslut om kulturpristagare för 2008 fattas vid ordinarie sammanträde 25 nov.