KFN § 101 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag inom konsten

Utskrivet från: http://gotland.se/40093
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 101
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag inom konsten

Ordförande redogjorde för vissa oklarheter i Kultur- och fritidsnämndens åtagande inom konstområdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt ordföranden och förvaltningschefen att återkomma med ett förslag till struktur avseende Kultur- och frititdsnämndens uppdrag inom konsten