KFN § 102 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/40092
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 102
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Organisationsöversyn av KFF inkl beslut om yttrande avseende synpunkter på serviceförvaltningen, bilaga 2

- Driftbidrag till Roma IF, beslutade att delegera till presidiet att fatta beslut om bidrag när komplett ansökan inkommit