Kontakt

Chef för Barn- och elevhälsan
Maria Benczy
Tfn: 0498 - 26 94 20
E-post: maria.benczy@gotland.se

Handläggare
Anna Norrman
Tfn: 070-447 71 17
E-post: anna.norrman@gotland.se

Intendent
Ulf Nygren
Tfn: 070-083 22 13
E-post: ulf.nygren@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C

 

Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevhälsa

I barn- och elevhälsan arbetar:

  • skolläkare,
  • skolsköterskor
  • förskole- och skolpsykologer
  • skolkuratorer
  • hörsel-, syn- och talpedagoger 
  • sjukhuslärare

Var finns vi?

Vi är organiserade i lokala barn- och elevhälsoteam i förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Kontakt kan upprättas via förskolechef/rektor eller direkt med oss.

Hur och med vad arbetar vi?

Vi arbetar dels på en generell nivå (som ska nå alla i skolan) med frågor som elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och skolans arbete mot kränkande behandling. Vi arbetar också på en individuell nivå där vi ska vi undanröja hinder för enskild elevs lärande och utveckling genom bl.a. personalhandledning, elevstödjande samtal, utredningar eller deltagande i upprättande av åtgärdsprogram.

Barn- och elevhälsan ger stöd till förskolan och skolan genom kunskap på områden som tal- och språkutveckling, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, normbrytande beteenden, stress, suicidrisk, fysisk- och psykisk ohälsa, diskriminering, kränkande behandling, jämställdhet, livsstilsrelaterad ohälsa, tobak/alkohol/droger, sex- och samlevnad, kriser och konflikter. Den samlade elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.