KFN § 84 Delårsrapport 2 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/39713
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 84
Delårsrapport 2 2008

Dnr: KFN 2008/232-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-09-16

Delårsrapporten, som lämnas in till Kommunstyrelsen den 19 september, presenterades utifrån styrkortets olika perspektiv. Följande sammanfattande kommentarer lämnades för resp perspektiv:

Brukare/kunder: goda omdömen - fortlöpande kundanpassningar bl a avseende öppethållande, tjänsteutbud, ny teknik mm utifrån årliga kundenkäter samt kultur- och fritidsvaneundersökningen från nov-dec 2007.

Ekonomi: fortsatt balans mellan ekonomi och verksamhet - stor återhållsamhet och krav på fortlöpande omdisponeringar samt anpassningar till volymförändringar utifrån införande av olika "à-pris".

Medarbetare och ledare: höga ambitioner och stor press på personalen - krav på tydliga uppdrag och gott ledarskap. Lövsta som arbetsplats har stora kvaliteter men i kombination med förvaltningens uppdrag leder lokaliseringen till "söndertuggade" arbetsdagar som sliter på individ och miljö.

Processer: fortsatt arbete utifrån de arbetsformer och rutiner som skapats vid framtagandet av de fritids- resp kulturpolitiska programmen samt biblioteksplanen och arbetet i barnnätverket respektive "Skola-kultur". Vidare syftar den pågående organisationsöversynen till att se över arbetsformer och rutiner
bl a avseende KFN/KFF:s arbete med regional utveckling och tillväxt.

Samhälle: stor betydelse utifrån att det ordinarie uppdraget bidrar till regionens attraktivitet samt genom ett flertal utvecklingsprojekt som ytterligare bidrar till regional utveckling och tillväxt. KFN/KFF måste ges en tydligare roll avseende regional utveckling och tillväxt samtidigt som samverkan med LK bör kunna utvecklas ytterligare.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna