KFN § 86 IK Graip - utökat driftsstöd till ishall och konstgräsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/39711
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 86
IK Graip - utökat driftsstöd till ishall och konstgräsplan

Dnr: KFN 2007/219-72

IK Graip byggde under åren 2005-06 upp en ishall över Slites gamla uterink. Projektet har efterhand utökats till en stor ishall med tio omklädningsrum, cafeteria, konferensrum och en publikkapacitet på 1 000 sittplatser. Idag finns det ett driftsavtal mellan IK Graip och Gotlands kommun där Graip erhåller 800 kkr per år i ersättning för att hålla is under totalt fyra månader. Avtalet gäller från år 2007 och tre år framåt.

IK Graip har idag stora ekonomiska problem med driften av ishallen och har därför i olika omgångar vänt sig till Fritidsavdelningen med önskemål om ett ökat driftsbidrag från 800 till 1 400 kkr/år. Även om Fritidsavdelningen ser mycket positivt på Slite ishall finns det inga resurser till ett utökat driftsbidrag enligt föreningens önskemål. Graip har informerats om detta, men vill ändå att nämnden tar upp ärendet om ökad ersättning.

Fritidsavdelningen föreslår att Graip får en höjd ersättning med 300 kkr/år. Villkoret för detta är att ishallen ska ha is i fem i stället för fyra månader samt att Graip står för driftskostnaden för en konstgräsplan i Slite. Under "isperioden" förbinder sig Graip att följa Kultur- och fritidsförvaltningens prislista

Den höjda ersättningen finansieras dels genom att Othemsvallen i Othem läggs ned och att ersättningen för denna idrottsplats överförs till Slite. År 2007 var driftsbidraget till Othemsvallen drygt 52 000 kronor. Övrig finansiering sker genom en omdisponering av befintliga bidrag och ersättningar inom fritidsavdelningen.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att för år 2009 höja driftsstödet till IK Graip med 300 kkr till totalt 1 100 kkr, vari ingår fem månaders istid i ishallen och skötsel av en konstgräsplan