KFN § 87 Europa Direkt-kontor på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/39710
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 87
Europa Direkt-kontor på Gotland

KSAU har föreslagit att Kommunstyrelsen att ansöka om fortsatt värdskap för ett Europa Direkt-kontor på Gotland. Värdskapet för detta kontor placeras inom Kultur- och fritidsförvaltningen enligt förslaget. Kostnaden för detta föreslås efter en övergångsperiod rymmas inom befintliga ramar.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att ta över värdskapet för ett Europa Direkt-kontor på Gotland. Däremot motsätter man sig att kostnaden i framtiden ska rymmas inom befintlig ram, utan man kräver full kostnadstäckning för hela avtalsperioden.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden säger ja till att ta över värdskapet för ett Europa Direkt-kontor på Gotland under förutsättning att full kostnadstäckning erhålls för hela avtalsperioden

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad