KFN § 88 Ansökan från Romateatern om extra anslag 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/39709
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 88
Ansökan från Romateatern om extra anslag 2008

Dnr: KFN 2008/028-76
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-09-05

Romateatern har i en skrivelse 2008-08-12 till Statens kulturråd och Gotlands kommun ansökt om extra anslag om totalt 500 kkr för 2008.

I skrivelsen framhålls att den kritikerrosade föreställningen "Revisorn" ej fått tillräcklig publik, vilket inneburit att teatern ej kommer klara den budget som låg till grund för ansökan om bidrag 2008. Teatern beviljades ett bidrag på 150 kkr från vardera Statens kulturråd och Gotlands kommun, totalt 300 kkr.

Förvaltningen har med Kulturrådet diskuterat teaterns ansökan om extra bidrag 2008 och samtidigt fått beskedet att Kulturrådet är beredd att anpassa sitt beslut efter kommunens.

Vid nämndens presidieberedning inför nämndsammanträdet diskuterades Romateaterns ansökan om extra bidrag. Presidiet ansåg att ansökan skulle avslås.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avslå Romateaterns ansökan om extra anslag 2008