KFN § 89 Förslag till Folkhälsopolitiskt program för Gotlandskommun 2009-2012

Utskrivet från: http://gotland.se/39708
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 89
Förslag till Folkhälsopolitiskt program för Gotlandskommun 2009-2012

Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut förslag till Folkhälsopolitiskt program för Gotlands Kommun 2009-2012 för yttrande till bl a Kultur- och fritidsnämnden (KFN). Utgångspunkten för förslaget har varit kommunens tidigare folkhälsopolitiska program.

Förslaget till program överensstämmer väl med KFN:s egna planer och program som Biblioteksplanen, Fritidspolitiska programmet och Kulturpolitiska programmet i såväl upplägg, arbetsformer som innehåll.

Nämnden tillstyrkte förslaget och gav förvaltningschefen i uppdrag att formulera ett yttrande till Kommunstyrelsen.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att tillstyrka upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program och uppdra åt förvaltningschefen att skriva ett yttrande till Kommunstyrelsen