BUN § 60

Utskrivet från: http://gotland.se/39485

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 60
Ansökan från Närskolan AB om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola. SV 43-2008:1181

 Dnr 2008/099-63

Närskolan AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2009/2010. Ansökan avser förskoleklass och skolår 1-6 med allmän inriktning med estetisk profil. Skolans geografiska läge är inte angivet, men elevupptagningsområdet berör enligt ansökan Solklintskolan, Tingstäde Skola och Lärbro skola. Skolan beräknas ha 56 elever när skolan är fullt utbyggd.  

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2008.

Skoldirektör Peter Molin i yttrande bl a följande:
…”I förarbetena till lagen anges bland annat att det kan anses vara försvårande att en kommunal skola som upphör omedelbart ersätts av en friskola. Om sökande beviljas godkännande och bidrag uppstår en överkapacitet i förhållande till beslutet 2007-05-09 om en ny skolorganisation. Det kan i sin tur leda till att skolverksamheten i kommunen kommer att bedrivas med lågt kapacitetsnyttjande och därmed mindre effektivt.… Resultatet kan i stället bli att en eller flera närliggande skolor kommer att påverkas negativt alternativt behöver upphöra. I första hand påverkas i så fall Stenkyrka skola, Fole skola, samt troligen även Lärbro skola och Solklintsskolan i Slite. Beroende på var skolan kommer att lokaliseras kan även Romaskolan komma att påverkas.
Samtidigt som den kommunala skolorganisationen bantats pågår om och tillbyggnad av Stenkyrka skola, Fole skola, Solklintsskolan och Romaskolan i huvudsak för att organisera skolverksamheten i enlighet med BUN:s beslut 2007-05-07 om den nya organisationen.
Gotlands kommuns beslut om förändrad skolorganisation
Som en del av det samlade projektet Skola Gotland 2008à har en omfattande översyn av skolorganisationen för grundskolan genomförts. En översyn har gjorts med utgångspunkt från ”den goda lärmiljön”, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för barn, elever och vuxna i skolan. I översynen ingick att komma fram till bästa möjliga förutsättningar för verksamheten, antal elever, lärare per skolenhet samt vilka ekonomiska resurser som måste finnas för att de pedagogiska och elevsociala resurserna blir tillräckliga för att ge en kvalitativt bra och likvärdig verksamhet över hela kommunen”…

Skoldirektören föreslår BUN att avstyrka godkännande och rätt till bidrag till Närskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola, Skolverkets dnr 43-2008:1181.

Vidare föreslår skoldirektören att BUN ger förvaltningen i uppdrag att se över och föreslå anpassning av skolorganisationen på norra Gotland, samt att redovisa förslag till finansiering av eventuell ytterligare etablering av friskola, om BUN istället beslutar att tillstyrka ansökan och om Skolverket beslutar om godkännande och rätt till bidrag.
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att skoldirektörens förslag om anpassning och redovisning av förslag till finansiering skall utgå ur skrivelsen, samt att BUN skall överlämna skoldirektörens skrivelse utan förslag till beslut från BUN till Skolverket.
Ledamöterna Erik Martell och Brittis Benzler yrkade att skoldirektörens skrivelse skall kompletteras med en utökad beskrivning av de negativa konsekvenserna av etableringen, samt att BUN skall avstyrka godkännande och rätt till bidrag till Närskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola enligt rubr ansökan.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Skoldirektörens förslag om anpassning och redovisning av förslag till finansiering skall utgå ur skrivelsen. 

  2. Skoldirektörens skrivelse överlämnas till Skolverket som BUNs svar på remissen.

  3. Beslutet förklaras omedelbart justerat
  ---
  Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter:
  Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler

Register