BUN § 62

Utskrivet från: http://gotland.se/39483

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 62
Ansökan från Guteskolan AB om utökning av redan godkänd fristående grundskola. SV 43-2008:1599

Dnr 2008/099-63

Guteskolan AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2009/2010. Skolan har tidigare erhållit tillstånd för 140 elever i skolåren 6-9.  Den nu aktuella ansökan avser en utökning med ytterligare 120 elever i förskoleklass och skolår 1-6. Fullt utbyggd omfattar skolan således 260 elever.
 
Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2008.

Skoldirektör Peter Molin anför i yttrande bl a följande:

”Konsekvenser för övriga skolenheter om tillstånd och bidrag beviljas
Upptagningsområdet för Guteskolans verksamhet bedöms i första hand beröra Visby området med randsocknar. Om sökande beviljas godkännande och bidrag uppstår en överkapacitet i förhållande till beslutet 2007-05-09 om en ny skolorganisation. Det kan i sin tur leda till att skolverksamheten i kommunen kommer att bedrivas med lågt kapacitetsnyttjande och därmed mindre effektivt. Om skolenheterna blir fler uppstår ett utökat behov av ”regionalt stöd”. Resurser som tas från övriga skolenheter för att ge som stöd till de minsta enheterna. I praktiken kommer i så fall elevbidraget att fortsätta att tunnas ut då det i stället i allt högre grad kommer att gå till lokalkostnader. Resultatet kan i stället bli att en eller flera närliggande skolor kommer att behöva upphöra. Skulle så ske blir det svårare att erbjuda en god geografisk spridning av skolenheterna i Visby och i kommunen i stort.

Gotlands kommuns beslut om förändrad skolorganisation
Som en del av det samlade projektet Skola Gotland 2008à har en omfattande översyn av skolorganisationen för grundskolan genomförts. En översyn har gjorts med utgångspunkt från ”den goda lärmiljön”, den fysiska och psykosociala  arbetsmiljön för barn, elever och vuxna i skolan. I översynen ingick att komma fram till bästa möjliga förutsättningar för verksamheten, antal elever, lärare per skolenhet samt vilka ekonomiska resurser som måste finnas för att de pedagogiska och elevsociala resurserna blir tillräckliga för att ge en kvalitativt bra och likvärdig verksamhet över hela kommunen.

Skoldirektören föreslår med hänvisning till att Guteskolan redan tidigare innehar tillstånd att BUN tillstyrker godkännande och rätt till bidrag till Guteskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola, Skolverkets dnr 43-2008:1599

Vidare föreslår skoldirektören att BUN ger förvaltningen i uppdrag att se över och föreslå anpassning av skolorganisationen i Visbyområdet vid eventuell etablering av friskola i Visby, samt redovisa förslag till finansiering.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att skoldirektörens förslag om anpassning och redovisning av förslag till finansiering skall utgå ur skrivelsen, samt att BUN skall tillstyrka godkännande och rätt till bidrag till Guteskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola enligt rubr ansökan.

Ledamöterna Erik Martell och Brittis Benzler yrkade att skoldirektörens skrivelse skall kompletteras med en utökad beskrivning av de negativa konsekvenserna av etableringen, samt att BUN skall avstyrka godkännande och rätt till bidrag till Guteskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola enligt rubr ansökan.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Skoldirektörens förslag om anpassning och redovisning av förslag till finansiering skall utgå ur skrivelsen.

  2. BUN tillstyrker godkännande och rätt till bidrag till Guteskolan AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola enligt rubr ansökan.

  3. Skoldirektörens skrivelse överlämnas till Skolverket som BUNs svar på remissen.

  4. Beslutet förklaras omedelbart justerat

  ---
  Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter:
  Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler

Register