BUN § 66

Utskrivet från: http://gotland.se/39479

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 66
Ansökan om enskild verksamhet i i Endre/Follingbo

Dnr 2008/124-88

Läraren Johanna Sönnergren har i skrivelse 2008-05-15 ansökt om tillstånd och bidrag för drift av en förskoleavdelning i Endre eller Follingbo. Den sökande är utbildad lärare med inriktning på förskola och de lägre åldrarna i grundskolan, och har varit lärare i tre år. Hon arbetar för närvarande som förskollärare på förskolan Solstenen i Endre.

Planerings-/och försörjningschef Freddy Sirland anför i yttrande 2008-08-14 bl a följande:

” Av ansökan framgår att verksamheten skall bedrivas i enlighet med skollagens bestämmelser och i enlighet med läroplanen, Lpfö 98. Verksamheten inriktas mot motion och rörelse samt planeras för att kosten tillagas på förskolan. Av ansökan framgår vidare att personal planeras anställas i förhållande till barngruppens storlek dock minst två förskollärare utöver övrig personal på avdelningen.
I upptagningsområdet Endre/Follingbo med intilliggande socknar finns en efterfrågan av plats. I Endre har därför tillfälliga lokaler i bygdegården anordnats under våren samt har flera föräldrar erbjudits plats i annan förskoleverksamhet företrädesvis i Visbyområdet. Inför hösten kommer en anpassning av delar av skolans lokaler för en verksamhet inriktad på de barn som inte kunnat erbjudas plats i förskolan Solstenens två avdelningar. Med anledning situationen får det anses vara lämpligt att BUN tillstyrker ansökan som ger möjlighet till ytterligare platser i förskola i området”...

Planerings-/och försörjningschef Freddy Sirland tillstyrker ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner att Johanna Sönnergren får tillstånd och bidrag för drift av en förskoleavdelning i Endre/Follingbo-området under förutsättning att lämplig lokal beviljas byggnadslov för förskole­verksamhet och att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap 2a och Lpfö 98

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal för enskild förskola för barn i åldern 1-5 år, innefattande allmän förskola.

Register