BUN § 67

Utskrivet från: http://gotland.se/39478

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 67
Remiss, en samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna

Dnr KS 2007/0381-65;

Bakgrund
De nuvarande utbildningsorganisationerna inriktade på ungdomar och vuxna, gymnasieskola, folkhögskola, komvux, Lövsta (gymnasie-, vuxenutbildning, landsbygdsutveckling, lärcentra), har delvis ett likartat och konkurrerande utbud. I ett läge då reformer betonar vikten av att luckrar upp gränserna mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsliv, antalet studerande minskar och resurserna krymper krävs gemensamma lösningar och strukturella förändringar för att öka utbildningsnivån på Gotland.

Ledningskontoret föreslår med utgångspunkt i en utredning att en samlad utbildningsorganisation med gymnasieskola, folkhögskola, komvux, Lövsta (gymnasie-, vuxenutbildning, landsbygdsutveckling, lärcentra) tillskapas. Verksamheten föreslås organiseras i en ny nämnd, t ex ”Ungdoms- och vuxenutbildningsnämnden”.

Vinsterna har identifieras som ökad bredd och kvalitet, förbättrad tillgänglighet, ökad effektivitet, ökad flexibilitet, samt möjligheter till kompetensförsörjning och utveckling. Den föreslagna organisationen beräknas omfatta en nettobudget på drygt 300 mkr, medan BUNs budget minskar till ca 900 mkr. Antalet medarbetare skulle omfatta ca 500 resp ca 1 800.

Inför kommunstyrelsens behandling har förslaget översänts till BUN och Folhögskolestyrelsen för yttrande. Yttrandet ska vara ledningskontoret tillhanda senast den 16 september 2008.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande 2008-08-25 bl a följande:
…”Utbildning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för Gotland och det livslånga lärandet är en viktig del i detta. För att få till stånd goda lärmiljöer, med de inte oväsentliga resurser kommunen trots allt ändå förfogar över, behöver vi samordna detta arbete internt och med andra utbildningsanordnare och arbetslivet.
Samtidigt måste kommunen också skapa en organisation som tillmötesgår följande krav: 
o övergång mellan grundskola och gymnasieskola måste säkras
o integration med EUs program för livslångt lärande måste säkras
o ökad ”benchmarking” med andra huvudmän
o fördjupat samarbete med andra utbildningsanordnare och arbetslivet
o samverkan för att skapa goda lärmiljöer
Regeringen har nyligen aviserat omfattande satsningar på yrkesutbildningar, och de nationella besluten kring dessa satsningar kommer i hög grad att påverka vuxenutbildningens organisation och arbetssätt. Förändringarna kommer att ställa ökade krav på samarbete mellan olika utbildningsanordnare, men det är idag inte möjligt att bedöma konsekvenserna och vilka övervägande som behöver göras. Frågan måste beaktas när Gotlands kommun fattar beslut i detta ärende
Det är av stor vikt att kunna säkra ett brett utbildningsutbud på Gotland i det framtida gymnasiet på Gotland, inte minst med tanke på den kommande Gymnasiereformen och de krympande elevtalen. BUN delar uppfattningen att en samlad organisation för gymnasieskola och vuxenutbildning innehåller ett antal möjligheter till effektivisering och bättre resursutnyttjande, såsom påpekats i underlagen. Att kunna utnyttja kommunens gemensamma resurser inom området utbildning av vuxna är både naturligt och nödvändigt.
Huvuddelen av de pedagogiska, organisatoriska och resursbesparande fördelarna i att bilda en gemensam organisation är fullt möjliga att åstadkomma inom ramen för nuvarande gymnasie/vuxenutbildningsorganisation inom BUF. Det kan ske genom att Folkhögskolan tillförs BUFs ansvarsområde som ytterligare ett rektorsområde. Naturbruksprogrammet på Lövsta kan på ett naturligt sätt tillföras de övriga gymnasieprogrammen inom förvaltningen”…


Voteringar
1.
Ledamoten Erik Martell yrkade att BUN skulle föreslå kommunstyrelsen att avvakta med att fatta beslut om ändrad organisation av ungdoms- och vuxenutbildning till den av Regeringen aviserade vuxenutbildningsreformen har genomförts.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet enligt kommunstyrelsens tidigare fastställda tidplan.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

2.
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall ställa sig positiv till en samlad organisation för ungdoms- och vuxenutbildningen under en egen nämnd och en egen förvaltning.

Ledamoten Brittis Benzler och Erik Martell yrkade att BUN skulle föreslå kommunstyrelsen att Barn- och utbildningsnämnden skall utgör den politiska nämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen skall utgöra den gemensamma förvaltningen om kommunstyrelsen fattar beslut om en samlad organisation för ungdoms- och vuxenutbildningen under en egen nämnd och en egen förvaltning.
Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet enligt kommunstyrelsens tidigare fastställda tidplan.

    2. BUN ställer sig positiv till en samlad organisation för ungdoms- och vuxenutbildningen under en egen nämnd och en egen förvaltning.

    3. Skoldirektörens skrivelse skall kompletteras med ett avsnitt som i högre grad markerar gymnasieskolans perspektiv i en ev ny organisation och överlämnas till kommunstyrelsen som BUNs svar på remissen.

    4. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Register