BUN § 68

Utskrivet från: http://gotland.se/39477

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 68
Remiss, PM ang barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56)

Dnr KS 2008/0324-88; BUN 2008/152-88

Regeringen föreslår genom Utbildningsdepartementet införande av ”barnomsorgspeng” och allmän förskola för treåringar (Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56).
Enligt PM:n skall kommuner bli skyldiga att lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg även när den enskilda verksamheten bedrivs i andra former än som förskola eller fritidshem. Dessutom blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. Ersättningen som ska följa med barnen, oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer för barnomsorgen, kallas barnomsorgspeng. Syftet med förslaget är att öka såväl föräldrarnas valfrihet som mångfalden.
Barnomsorgspengen innebär en utvidgad etableringsfrihet för annan pedagogisk verksamhet, exempelvis familjedaghem och flerfamiljslösningar. För att bidrag ska ges måste verksamheten uppfylla krav på kvalitet och öppenhet. Bidrag ska ges även för dagbarnvårdarens egna barn i familjedaghem, men inte för fler egna barn än det antal barn som har tagits emot från andra familjer.
I dag gäller kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola för barn från och med höstterminen det år barnet fyller fyra år. Förslaget är att detta ändras till höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri.
Utbildningsdepartementet har berett Gotlands kommun att lämna synpunkter på rubr PM, och kommunstyrelsen hade översänt remissen till BUN för yttrande. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-09-11.

För- och grundskolechef Mats Hanell anför i förslag till yttrande bl a följande:
”… Barn- och utbildningsnämnden i Gotlands kommun är positiva till förslaget om att erbjuda samtliga barn som fyllt tre år allmän kostnadsfri förskola. Vidare ser vi positivt på att föreslagna reformer skall kompenseras ekonomiskt via ökat statsbidrag och förutsätter att denna kompensation kommer att täcka minskade intäkter samt ökade kostnader.

Däremot ser vi en del svårigheter kring administration/tillsyn för de verksamheter propositionen föreslår etableringsrätt för. Vi anser också att kvalitetskraven för ”annan pedagogisk verksamhet” behöver tydliggöras.

Kommunal bidragsskyldighet till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg – en barnomsorgspeng.
Propositionen föreslår att benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidshemsverksamhet ändras till ”annan pedagogisk verksamhet”.

I promemorian finns skrivningar om den verksamheten som motsäger varandra;
”På samma sätt som kommunala och enskilda familjedaghem har den som bedriver annan pedagogisk verksamhet möjlighet att anlita pedagoger om de själva saknar utbildning eller erfarenhet. Det kommer även för sådan verksamhet vara möjligt att vända sig till en öppen förskola för att där få pedagogisk handledning…Därutöver ska verksamheten uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet, varmed avses krav på personalens utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet samt att lokaler och utrustning är ändamålsenliga”
Barn- och utbildningsnämnden i Gotlands kommun anser att kvalitetskraven för att starta ”annan pedagogisk verksamhet” behöver förtydligas, särskilt avseende krav på utbildning och erfarenhet.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiv till Utbildningsdepartementets förslag att kommunerna skall ha skyldighet att ge bidrag till förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg i andra former än nuvarande, så länge kraven på kvalitet och öppenhet uppfylls (barnomsorgspeng), samt att kommunen blir skyldig att anordna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Ledamoten Erik Martell yrkade att BUN skall föreslå kommunstyrelsen att avstyrka utbildningsdepartementets förslag om barnomsorgspeng, samt att förvaltningen skall ges i uppdrag att justera skrivelsen utifrån detta.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells och Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiv till Utbildningsdepartementets förslag att kommunerna skall ha  skyldighet att ge bidrag till förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg i andra former än nuvarande, så länge kraven på kvalitet och öppenhet uppfylls (barnomsorgspeng), samt att kommunen blir skyldig att anordna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

    2. För- och grundskolechef Mats Hanells förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen

    3. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Register