BUN § 69

Utskrivet från: http://gotland.se/39476

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 69
Remiss, Förslag till folkhälsopolitiskt program för Gotlands kommun 2009-2012

Dnr 2008/104-60


Folkhälsoenheten har utarbetat förslag till folkhälsopolitiskt program för Gotlands kommun 2009 – 2012. 
Utgångspunkten för förslaget har varit kommunens tidigare folkhälsopolitiska program. Revisionsarbetet har inkluderat samtal med förvaltningsledningar, enkäter till föreningar och företag, lokalt genomförd konferens på temat folkhälsa och tillväxt, material från arbetet med Vision 2025 och ett visionssamråd om folkhälsa. Dessutom har resultat från lokal folkhälsorapportering beträffande vuxna, barn och unga beaktats.

Förslaget har remitterats till en rad myndigheter och organisationer, däribland BUN, för yttrande. Svar på remissen skall vara Folkhälsoenheten tillhanda senast den 12 september 2008.

Utvecklingschef Karin Nyström anför i förslag till yttrande bl a följande:

Barnkonventionen
BUN anser att det tydligare skall framgå i det folkhälsopolitiska programmet att Barnkonventionen skall beaktas i alla beslut som berör barn, för att främja så goda uppväxtvillkor som möjligt och därigenom bidra till en god folkhälsa på Gotland.  (T.ex. I beslut om kollektivtrafik, stadsplanering, arbetslivets organisering, föräldrastöd mm).

Skolhälsovården
Skolans möjligheter att bidra till god folkhälsa ytterligare behöver förtydligas. (sid.14.)  Det bör tilläggas att ”helhetssyn på hälsa” också innebär daglig fysisk aktivitet och hälsosam kost under såväl skoltid såväl som fritid.  Skolhälsovårdens betydelse och viktiga arbete för elevers hälsa bör därför lyftas fram på ett tydligare sätt. 

Psykiskt välbefinnande
På sid 7 finns en formulering om att det psykiska välbefinnandet skall öka för alla grupper. Det är bra, men BUN anser att målsättningen är felaktigt formulerad: Mäns och pojkars aktuella välbefinnande kan inte vara målet – även mäns och pojkar välbefinnande kan öka.

Källhänvisningar
Programmet borde förses med källhänvisningar och fotnoter där det framgår vilka forskningsrapporter som ligger tillgrund för olika påståenden.

Ökad sysselsättning för ungdomar
Några mindre tillägg föreslås dock när det gäller BUFs kundgrupp, ungdomar, (sid. 7) under övergripande mål - Sysselsättningsgraden är hög: Där bör tilläggas att sysselsättningsgraden för ungdomar bör öka. Statistik bör könsfördelas för att kunna följa sysselsättningsgraden över tid, för både unga kvinnor och män. Ungdomsgruppens behov av sysselsättning är av yttersta vikt för att förebygga ohälsa och långvarigt utanförskap och bör vara ett mätbart mål. 

En layoutfråga.
Rubrikerna under Målområdena 1 och 2 på sid. 6-8 bör göras enhetliga: (Delmål och Metod och nivå resp Mätbara delmål och Mätmetod och målnivå)

Uppföljning
Varje berörd nämnd bör få i uppdrag att göra egna handlingsplaner utifrån programmet, när det är fastställt i KS/KF, med regelbundna tidsatta uppföljningar. Resultaten bör redovisas både i resp nämnds och i kommunens övergripande årsredovisning.

BUNs styrkort
BUN vill i detta sammanhang erinra om att BUN i sitt Styrkort har skrivit in att samtliga rektorer skall i  kvalitetsredovisning/bokslut beskriva arbetet med ”Hälsofrämjande skola” inom de tre fokusområdena
- Lek, rörelse och motion
- Kost
- Delaktighet genom inflytande och ansvar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Yttrandet skall kompletteras med två nya avsnitt under rubrikerna
    - Utbildning som friskfaktor
    - Livsstil – sex & samlevnad
    2. Resurschef Karin Nyströms förslag till yttrande, med tillägg enl p 1 ovan, antas som BUNs svar på remissen

    Beslutet förklaras omedelbart justerat

Register