BUN § 71

Utskrivet från: http://gotland.se/39474

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 71
Ekonomisk lägesrapport

 Skoldirektören och ekonomichefen lämnade ekonomisk lägesrapport och informerade om prognosen för 2008 års resultat.
 Prognosen pekar mot ett underskott för år 2008 om ca 3,3 mkr. Underskottet är huvudsakligen orsakat av en ökad efterfrågan jämfört med budget inom förskolan och ökade livsmedelspriser.

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade det aktuella ekonomiska läget och redovisade ett antal möjliga besparingar.  Bland besparingarna nämndes 
- att ställa in kompetensutvecklingen under W43, (med bl a en gemensam samling av all pedagogisk personal vid Wisby Strand) och
- att avstå från Skolverkets utbildning av de personer som blir ansvariga för implementeringen av de nya reglerna kring uppförande- och ordningsomdömen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporten godkänns.

    2. Ett belopp om 500 tkr anslås ur BUNs konto för ”Eget kapital” avseende ökade råvarukostnader inom BUFs kostverksamhet.

    3.  BUF skall genomföra kompetensutvecklingen under W43, och representanter från BUF skall delta i Skolverkets utbildning av implementeringsansvariga

    4.  Ett extra arbetsutskott skall hållas 2008-09-24. Förvaltningen ges i uppdrag att vid detta tillfälle bl a redovisa en uppdaterad barnomsorgsprognos. Arbetsutskottet ges delegation att fatta beslut angående hantering av befarat underskott 2008.

Register