BUN § 73

Utskrivet från: http://gotland.se/39472

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 73
Konkurrenskomplettering vid antagning till komvux

Dnr 2008/175-65

Rektor Jan Boström, Komvux föreslår i skrivelse 2008-06-19 att antagningsreglerna vid komvux ändras enligt följande:
”Den som har betyget Godkänt i en kurs, och söker till gymnasial vuxenutbildning för att höja sitt betyg, skall inte ha rätt att delta i utbildning. Från och med vårterminen 2009 hänvisas i stället till prövning”

Rektor Jan Boström anför vidare:

”Motivet till denna ändring av antagningsregler till kommunal vuxenutbildning på Gotland grundar sig på att det årligen är 15-20% av de sökande som kommer direkt från gymnasieskolan eller tidigare läst sökt kurs inom vuxenutbildningen med lägst betyget Godkänt. I merparten av fastlandskommunerna har denna regel gällt under många år. I några kommuner har man medgivit omläsning av kurs tidigast tre år efter att kursen lästs, detta för att begränsa omläsning direkt efter avslutade gymnasiestudier. 

Nya regler för antagning till högskolan fr o m hösten 2010.
Ett annat motiv är att det blir svårare att bli antagen till högskolan för dem som konkurrenskompletterar från och med antagningen till högskolan höstterminen 2010.  Fr o m hösten 2010 delas de sökande, som söker på grundval av betyg, in i olika kvotgrupper vid urvalet till högskolan. Grupp 1 kallas direktgruppen och där hamnar de med slutbetyg från gymnasieskolan eller med slutbetyg från komvux. Grupp 2 är en kompletteringsgrupp där alla hamnar som har kompletterat på komvux för att få behörighet eller högre betyg och de som har gjort en prövning i gymnasieskolan. (Källa: Nya antagningsregler till högskolan 2010, HSV)

Vilka konsekvenser får detta?
Det blir viktigt för gymnasieeleverna att välja rätt program och kurser från början. De som till exempel har läst in behörighet på komvux kan få det svårare att bli antagna till högskolan. De hamnar då i kompletteringsgruppen som är mindre fördelaktig än de som konkurrerar i direktgruppen. Det ”straffar sig” att läsa in ämnen i efterhand. (Källa: Nya antagningsregler till högskolan 2010, HSV)

Vad säger skollagen?
Det finns inte något i lagstiftningen som stödjer rätten till konkurrenskomplettering. I förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 2§ står:
”För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning skall sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättning att följa utbildningen. ”
Med brister avses att den sökande inte har kunskaper som motsvarar de mål som skall ha uppnåtts efter avslutad kurs, vilket motsvarar kriterierna för betyget Godkänt.

Rektor Jan Boström har i skrivelse 2008-06-19 lämnat alternativa förslag till principer för elevernas rätt till konkurrenskomplettering av betyg.

Votering
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall fastställa följande principer för elevernas rätt till konkurrenskomplettering av betyg:
1. Sökande till kommunal vuxenutbildning som tidigare läst sökt utbildning/kurs och där erhållit lägst betyget Godkänt skall ej ges rätt att delta i sökt utbildning förrän tidigast tre år efter det att kursen lästes på gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Sökande med betyget MVG i sökt utbildning/kurs äger aldrig rätt att läsa utbildningen/kursen vid fler tillfällen.

2. Sökande som önskar höja sitt betyg hänvisas till prövning i kursen enligt de regler som anges i Förordning om kommunal vuxenutbildning 4 kap 16§.

Ledamoten Erik Martell yrkade att nuvarande principer för elevernas rätt till konkurrenskomplettering av betyg skall gälla även fortsättningsvis. 

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej.  Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och Lena Celion röstade Ja. Erik Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Lena Enequist, Aino Friberg-Hansson och Brittis Benzler röstade  Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Register