BUN § 75

Utskrivet från: http://gotland.se/39470

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 75
Alternativa lösningar för förskolans lokaler

Dnr 2006/128-61

BUN begärde i samband med budgetarbetet för 2009 med flerårsplan att fyra förskoleavdelningar uppförs för driftstart under ht. 2009.

Investeringsbehovet redovisades enligt följande:

· Utbyggnad av förskolan i Fole (vid skolan) med en avdelning. Lokalen är sedan tidigare förberedd för en utbyggnad.   Kostnad 4,5 mkr

· Utbyggnad av förskolan i Väskinde (vid skolan) med en avdelning. Skolans lokaler har tillfälligt anpassade för äldre förskolebarn (4-5 år) inför ht 2008 i avvaktan på utbyggnad av ytterligare en avdelning.  Kostnad 4,5 mkr

· Nybyggnad av fyra förskoleavdelningar under 2009 och 2010. För 2009 två avdelningar på lämplig tomt i anslutning till Västerhejde skola.  Kostnad 9 mkr

Efter KS budgetberedning och KF:s beslut om investeringsbudget har BUN fått i uppdrag att till KS budgetavstämning hösten 2008 föreslå alternativa lösningar för berörda förskolor. För- och grundskolechef Freddy Sirland har i skrivelse 2008-08-18 redovisat ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN överlämnar följande förslag till KS för beslut om medel till investerings- och driftbudget för 2009:

  a. BUN förordar en investering i en utbyggnad av en förskoleavdelning vid förskolan Klangstenen i  Fole till en kostnad av 4 500 tkr och en hyreskostnad med ca 430 tkr per år,

  b. BUN investerar 1,0 mkr i Väskinde skola, innebärande en hyreskostnadsökning med 100 tkr per år genom att anpassa de lokaler som provisoriskt tagits i anspråk i skolan till en permanent förskoleavdelning

  c. BUN investerar i anslutning till Väskinde skola 800 tkr i en undervisningspaviljong för skolan med en hyreskostnad med ca 225 tkr per år eller 665 tkr per år om åtgärden varar under två år

  d. BUN behåller två tillfälliga förskolepaviljonger vid förskolan Vitkålen med en hyreskostnad med 510 tkr per år samt en investering med 300 tkr i en senare nedmontering av paviljongerna

  2.  Det extra arbetsutskottet 2008-09-24 ges delegation att fatta beslut om ev investeringar för förskoleavdelningar i Västerhejde

Register