BUN § 76

Utskrivet från: http://gotland.se/39469

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 76
Lokaler för förskolan Misteln

Dnr 2006/128-61

Efter BUN:s beslut 2007-05-09 att avveckla skolan i Tingstäde efter vårterminen 2009 och beslutat om utbyggnad av Stenkyrka skola har Tekniska förvaltningen påbörjat processen med försäljning av Tingstäde skola. Förvaltningen har av BUN fått i uppdrag att redovisa alternativa förslag till lokalisering av förskolan i Tingstäde och organisering av skolbarnsomsorgen i Tingstäde/Stenkyrka-området (BUN 2007/79 och BUN § 2008/24). Organiseringen av skolbarnsomsorgen behandlas i särskilt ärende (BUNs au § 2008/67).

BUF har tillsammans med TF/Bygg Centrum 2008-06-09 genomfört en insyning av förskolans och skolans lokaler. TF/Bygg Centrum har redovisat en kostnadskalkyl för eventuella (inte akuta) åtgärder i förskolans nuvarande lokaler och åtgärder som behöver genomföras i skolans bottenplan och gård vid en ev. anpassning till förskola. Kostnaderna för verksamhetsanpassning vid förskolan Misteln har beräknats till 920 tkr. Kostnaderna för att anpassa skolbyggnadens bottenvåning till en förskola för ca 1,5 avdelning har beräknats till ca 4,3 mkr.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i skrivelse 2008-08-18 redovisat konsekvenserna av olika alternativ till anordnandet av förskolan i Tingstäde. I skrivelsen anförs bl a följande:

…”Förskolan Misteln i Tingstäde
Tingstäde annex 1:17.
Lokalkostnad: Hyra 259 kkr/år. Städ 82 kkr/år

Förskolan omfattar drygt 1,5 avdelning ca 250 kvm. För närvarande är motsvarande 24  35 timmars barn inskrivna vid förskolan, efterfrågan av plats minskar samtidigt som efterfrågetrycket till förskolan Ankan i Stenkyrka ökar. Det beror på ett minskande barnunderlag samt att äldre syskon går eller kommer att gå i skolan i Stenkyrka. Generellt är erfarenheten att föräldrar i första hand söker sig till den förskola som är samordnad/integrerad med skolan då det bland annat underlättar vid hämtning och lämning.
Förskolan Misteln har sina lokaler i före detta lärarbostaden intill skolan.


Tingstäde skola
Nystugu 1:125
Lokalkostnad: Hyra 383 kkr/år. Städ 120 kkr/år. Fastighet omfattar även Gazeliegården som hyrs för servering av skollunch.

Skolan upphör efter vårterminen 2009. Skolan ligger intill stora vägen mellan Visby och Fårösund. När skolan upphör avslutas även förhyrningen för skolans lunchverksamhet i Gazeliegården samtidigt som Kultur- och Fritiskontoret har avslutat sin verksamhet där.

Skolans lokaler omfattar ca 457 kvm, nedre botten ca 247 kvm. Övervåning kommer inte att behövas om det skulle bli aktuellt med en flytt av förskolan till skolan.
Skolan är i stort behov av yttre periodiskt underhåll bland annat avseende taket. Entrén och hallen med korridor är belagd med klinker och sten. Klassrummen är i de flesta fall mycket stora och det är mycket högt i tak i samtliga utrymmen. Lokalerna är bullriga och behöver en förbättrad ljudmiljö. Ventilationen fungerar inte till full belåtenhet (bullriga klassrumms aggregat i vissa rum, andra saknar aggregat)”….

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade föreslagit att BUN beslutar att förskolan Mistelns verksamhet fortsättningsvis bedrivs i nuvarande lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att inhämta synpunkter från föräldrarna till förskole- och fritidshemsbarn inom Tingstäde skolas upptagningsområde. Resultatet skall redovisas vid ett extra arbetsutskott 2008-09-24.

    2.    Det extra arbetsutskottet 2008-09-24 ges delegation att fatta beslut om medel i investeringsbudgeten för anpassningsåtgärder i Tingstäde f d skola

Register