BUN § 77

Utskrivet från: http://gotland.se/39468

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 77
Skolbarnsomsorgen i Tingstäde/Stenkyrkaområdet

Dnr 2006/128-61

Vid sammanträdet 2008-04-16 beslutade BUN att ge förvaltningen i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2008-09-10 redovisa alternativa förslag till skolbarnsomsorgens organisation och lokalisering i Tingstäde/Stenkyrka-området utifrån beslutet angående Skola Gotland 2008® i maj 2007 (BUN § 40).

För- och grundskolechef Bisse Carlsson anför i skrivelse 2008-08-13 bl a följande:

…” Skolverket redovisade i sin inspektionsrapport 2008-01-29 att kommunens fritidshem sammantaget erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet. Dock framkommer att verksamheten i fritidshemmen tenderar till att inriktas mot att ge barnen trygghet och omsorg på bekostnad av det pedagogiska arbetet. Kommunen bör bättre följa upp och utvärdera verksamheten i fritidshemmen i förhållande till mål och riktlinjer i skollag, läroplaner och andra författningar. Det är av särskild vikt att fritidshemmen och deras mål synliggörs bättre samt att kommunen tar ett större ansvar för att utveckla kvaliteten i fritidshemmen. Sammantaget bedömer inspektörerna att kommunen bör säkerställa att fritidshemmen ges förutsättningar att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Sammanfattning: För att skapa de bästa förutsättningar att arbeta mot målen i styrdokumenten för förskoleklass, grundskola och fritidshem är det av stor vikt att fritidshemmen är integrerade i skolans lokaler. För att bibehålla och framöver också höja kvalitén i det pedagogiska arbetet som bedrivs i kommunens fritidshem ser vi en fortsatt samlokalisering som nödvändig.   Alla fritidshem i Gotlands kommun är idag integrerade med förskoleklass och den obligatoriska skolan. Inga skolbarn är placerade i familjedaghem. Fritidshem för barn mellan 10 och 12 år finns antingen i skolans lokaler eller i närliggande lokaler.
Vi ser det som helt naturligt att fritidshemsverksamheten på resp. skola upphör i samband med att förskoleklassen och grundskolan upphör samt att fritidshemsverksamheten integreras med den redan befintliga fritidshemsverksamheten  på de ”nya” skolorna
 
Utgångspunkt inför beslut: Utifrån statliga styrdokument, Skolverkets granskningsrapport samt tidigare politiskt nämndbeslut att förskoleklass, fritidshem och skola skall lokaliseras till varandra (BUN § 1992/177) måste det anses som självklart att skolbarnsomsorgen för eleverna i Tingstäde/Stenkyrka - området erbjuds där eleverna kommer att ha sin skolgång, dvs i Stenkyrka skola”…

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att inhämta synpunkter från föräldrarna till förskole- och fritidshemsbarn inom Tingstäde skolas upptagningsområde. Resultatet skall redovisas vid ett extra arbetsutskott 2008 09 24. Arbetsutskottet ges delegation att fatta beslut om lokalisering av skolbarnsomsorgen i Stenkyrka/Tingstädeområdet .

Register