BUN § 81

Utskrivet från: http://gotland.se/39464

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 81
Delegation till arbetsutskottet att fatta beslut om ordnings- och uppförandeomdömen

KS dnr 2007/0045-60; BUN dnr 2007/042-60


Utbildningsminister Jan Björklund har 2008-01-15 presenterat ett remissförslag till skriftliga omdömen i grundskolan.

 Enligt förslaget gäller

  •       Skriftlig information skall kunna ges till alla föräldrar minst två gånger om året
  •       Skriftliga omdömen kommer att få vara betygsliknande
  •       Skolan får själv bestämma hur omdömena ska utformas

 Fakta - Remissförslag om skriftliga omdömen

o   Skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ska ges vid utvecklingssamtal

o   De är en del av de individuella utvecklingsplanerna (IUP)

o   De ges från årskurs 1

o   De skriftliga omdömen får vara betygsliknande

o   De kan ges vid andra tillfällen, t ex terminsslut

o   Rektor och lärare beslutar om närmare utformning

o   De ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne utformade efter läroplan och kursplan

o   De får innehålla annan information om elevens sociala utveckling

o   Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att ta fram stödmaterial

o   Skolverket får i uppdrag att följa upp och utvärdera

 För- och grundskolechef Mats Hanell meddelar att det efter att de nationella riktlinjerna kring ordnings- och uppförandeomdömen ändrats råder viss oklarhet om regelsystemet. Juristerna vid SKL, Sveriges kommuner och landsting arbetar med frågan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om rutiner kring ordnings- och uppförandeomdömen inom BUF, under förutsättning att klara besked i ärendet finns.

Register