BUN § 82

Utskrivet från: http://gotland.se/39463

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 82
Åtgärder med anledning av KFN:s beslut att konkurrensutsätta badanläggningar på Gotland

Dnr: KFN 2007/349-72

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beslöt 2008-08-26 följande:

- Att avbryta processen med tjänstekoncessionsupphandling avseende ett nytt bad

- Att uppdra åt presidiet att återuppta arbetet med att upphandla driften av KFF:s bad samt att vid septembersammanträdet presentera ett förslag till förfrågningsunderlag

- Att uppdra åt presidiet att parallellt påbörja ett arbete kring en öppen upphandling av ett nytt bad samt att ordföranden och förvaltningschefen ges i uppdrag att sondera marknad och intressenter  (KFN § 2008/76)

Ledamoten Brittis Benzler efterlyser barn- och utbildningsförvaltningens planering av åtgärder inför ett ev nytt huvudmannaskap för badhusen på Gotland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid novembersammanträdet med en rapport över hur KFN:s process bedrivs och hur den tillvaratar BUNs intressen för skolans verksamhet

     

Register