2008-09-18, §§ 198-215

Utskrivet från: http://gotland.se/39410
Regionstyrelsen 2008-09-18
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m), §§ 198-211
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Anna Wickström (s), tjg ersättare
Inger Harlevi, tjg ersättare §§ 212-215
Övriga närvarande

Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Inger Harlevi (m)
Jenny Guteäng (m)

Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker (mp)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Jan von Wachenfeldt, planeringsstrateg

Ann Egefalk, stadssekreterare, 26 93 05 

 Datum för anslags uppsättande: 2008-09-23
Datum fö ansags nedtagande: 2008-10-14