KFN § 74 Internkontrollpolicy och internkontrollplan för ekonomiområdet

Utskrivet från: http://gotland.se/39255
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 74
Internkontrollpolicy och internkontrollplan för ekonomiområdet

Dnr: KFN 2008/199-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-24

Enligt Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun, kap 6 och enligt Kommunallagen kap 6, 7 §  framgår det att nämnden ansvarar för att god intern kontroll skapas, att bestämmelser enligt Attestreglemente Gotlands kommun efterlevs och att uppföljning sker inom nämndens verksamhetsområde.

Den interna kontrollen inom en nämnd bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel och förluster. Intern kontroll syftar till att kartlägga att fastställda reglementen, lagar, regler och policys följs. Nämnden ska upprätta en årlig eller flerårig plan för den interna kontrollen och genomföra relevanta kontrollåtgärder.

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till Policy för internkontroll och Plan för internkontroll inom ekonomiområdet 2008-2009. Rutinerna omfattar bl a vem som ansvarar för vad, risk- och konsekvensanalys, tidplan, kontroller samt uppföljning.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att fastställa Policy för internkontroll och Plan för internkontroll inom ekonomiområdet 2008-2009 enligt framlagt förslag