KFN § 75 Budgetanpassningar avs bidrag vid volymförändringar i verksamheten

Utskrivet från: http://gotland.se/39254
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 75
Budgetanpassningar avs bidrag vid volymförändringar i verksamheten

Dnr: KFN 2008/196-71
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-23

KFN beslutade 2007-08-28, § 68, om ramjusteringar avs studieförbundsstöd och ungdomars resestöd i förhållande till volymförändringar i verksamheten. Minskning av verksamheten hade konstaterats för båda stödformerna och därmed nedjusterades ramen.

Av diskussionerna i samband med beslutet har förvaltningen gjort tolkningen att denna princip - att budgetramen för respektive stöd står i förhållande till verksamhetens volym - ska tillämpas på samtliga stödformer som har koppling till någon form av prestation.

I beslutet från 2007-08-28 anges dock att principen ska "tillämpas för ovannämnda stödformer" d v s enbart för studieförbundsstöd och ungdomars resestöd.

Denna formulering innebär i praktiken olika hantering för likartade typer av stöd. Förvaltningen vill därför att den i andra stycket nämnda principen ska utsträckas till att gälla för alla former av stöd som har koppling till någon form av prestation eller mängd.

Som utgångspunkt vid beräkning av volymförändring används en referensnivå, som omprövas årligen i samband med internbudgetarbetet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att budgetramen för samtliga former av stöd som har koppling till någon form av prestation eller mängd justeras i förhållande till omfattningen av verksamheten
  • Att referensnivån för beräkning av stöd ses över årligen i samband med internbudgetarbetet