KFN § 76 Konkurrensutsättning av Kultur- och fritidsförvaltningens bad

Utskrivet från: http://gotland.se/39253
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 76
Konkurrensutsättning av Kultur- och fritidsförvaltningens bad

Dnr: KFN 2007/349-72

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beslöt 2008-06-17, § 61, att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) att i samråd med presidiet arbeta fram ett underlag för tjänstekoncession. Ett beredningsmöte har hållits med medverkan av KFN:s presidium, KFF och Konsult- och servicekontorets upphandlingsenhet. Dessutom deltog badkonsult Bernt Forsberg från BOF Sport.

Efter en grundlig genomgång av kommunens önskemål kring ett nytt bad och förutsättningarna för detta konstaterades att tjänstekoncession inte är en optimal upphandlingsform.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avbryta processen med tjänstekoncessionsupphandling avseende ett nytt bad
  • Att uppdra åt presidiet att återuppta arbetet med att upphandla driften av KFF:s bad samt att vid septembersammanträdet presentera ett förslag till förfrågningsunderlag
  • Att uppdra åt presidiet att parallellt påbörja ett arbete kring en öppen upphandling av ett nytt bad samt att ordföranden och förvaltningschefen ges i uppdrag att sondera marknad och intressenter