KFN § 78 Yttrande över förslag till detaljplan för Visby innerstad

Utskrivet från: http://gotland.se/39251
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 78
Yttrande över förslag till detaljplan för Visby innerstad

Dnr: KFN 2008/169-70
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-08-13

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Visby innerstad. Ett förslag till yttrande presenterades som innehåller följande huvudpunkter:

Nämnden anser att planförslaget såväl till innehåll som form präglas av hög kvalitet och vill understryka vad som lyfts fram i förslagets inledning, att...
"... varje världsarv ska skyddas så att dess kulturvärden bevaras för framtida generationer.... Staden måste utvecklas i harmoni med dess kulturvärden, så att attraktionskraften som boendemiljö och turistmål förstärks. Genom att uppmärksamma stadens kulturvärden ... kan vi tillsammans säkra Visbys framtid som världsarv."

Nämnden anser vidare att den föreslagna detaljplanen bör utgöra ett gott stöd för ambitionerna i kommunens tidigare antagna handlingsprogram Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet, där det bl a framhålls att...
"Visby kräver i egenskap av världsarv underhåll och utveckling på ett varsamt och genomtänkt sätt, som inte äventyrar grunderna för världsarvsutmärkelsen. Handel, restauranger, hotell och kulturutbud skapar en levande stadskärna året runt och behöver vidareutvecklas genom samverkande åtgärder i ett helhetsperspektiv. Det är nödvändigt att ta tillvara på och utveckla Visbys egenskaper för att stärka Gotlands attraktionskraft för företagsetableringar där livskvalitetsaspekter spelar en stor roll."

Avslutningsvis vill nämnden också framhålla att den i sitt pågående arbete med ett kulturpolitiskt handlingsprogram lyfter fram behovet av en mer aktiv och tydlig koordinering av kulturarvsfrågorna bl a med syftet att levandegöra och utveckla desamma.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna det föreslagna yttrandet och översända det till Stadsarkitektkontoret