KFN § 79 Avtal om utställningsersättning till konstnärer

Utskrivet från: http://gotland.se/39250
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 79
Avtal om utställningsersättning till konstnärer

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté 2008-06-17, § 32
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-08-12

Från och med 2007-11-01 gäller ett nytt avtal om utställningsersättning till konstnärer mellan svenska staten och Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Föreningen Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografernas förbund.

För Gotlands del regleras Länsmuseets och andra länsinstitutionernas skyldigheter vid utställningsverksamhet av avtalet. Nu vill KRO Region Öst, Gotlandsavdelningen, att Gotlands kommun beslutar att tillämpa avtalet även i de övriga kommunala lokaler, som kan komma ifråga för utställningar.

Att arrangera konstutställningar ingår normalt inte i Gotlands kommuns ordinarie verksamhet; däremot kan kommunen hyra ut lokaler till andra utställningsarrangörer. Kommunens åtagande kan därvid tänkas bestå i att i samband med uthyrningen uppmärksamma arrangören på avtalet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avtalet om utställningsersättning till konstnärer ska uppmärksammas i samband med uthyrning av kommunala lokaler för utställningsverksamhet