KFN § 80 Kulturpolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/39249
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 80
Kulturpolitiskt program

Dnr: KFN 2006/087-76

Ett förslag till slutlig version av kulturpolitiska programmet presenterades. Nämnden uttryckte sitt gillande av förslaget och godkände detsamma med följande tillägg/ändringar:
- sid 2 Vår kultursyn - övergripande mål: lägg till jämställdhet, hållbarhet och folkhälsa
- sid 2 Avsiktsförklaring: uppföljning minst en gång per mandatperiod
- sid 2 Kulturen på Gotland: internationella centrumbildningarna för konst, musik och
  litteratur
- sid 4 Kulturutbud - kulturscenen, inledning: Biblioteken på hela Gotland...
- sid 4 Ett levande kulturarv: ABM bör fortsätta att utvecklas
- sid 5 Lokaler och kulturscener: Bibliotekens roll... ska fortsätta att utvecklas
- sid 5 Aktiv fritid: lägg till åretruntboende och besöksnäringen

Programförslaget ska snarast översändas till Kommunstyrelsen för vidare befordran till Kommunfullmäktige för fastställande. Därefter ska programmet tryckas och spridas inom kommunen, till allmänheten och till samarbetspartners såväl på Gotland som i övriga Sverige.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna förslaget till Kulturpolitiskt program för Gotlands kommun med ovan angivna tillägg/ändringar och översända det till Kommunstyrelsen för vidare befordran till Kommunfullmäktige