KFN § 83 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/39246
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 83
Anmälningsärenden

- Underhållsplan fritidsanläggningar

- Beslut om statsbidrag till läsfrämjande åtgärder och bokinköp

- Beslut om medfinansiering av musikutredningen

- Detaljplan Västerhejde Vibble 1:2 m fl

- Detaljplan Herrviksområdet Östergarn

- Detaljplan Lummelunda Tjauls 1:3

- Återkoppling från Kommunstyrelsen:
  - Bidrag för genomförande av Bergmanveckan
  - Bidrag till stiftelsen Medeltidsveckan
  - Filmverksamheten på Gotland
  - Strategisk plan och budget 2009-2011