2008-08-21, §§ 174-197

Utskrivet från: http://gotland.se/39057
Regionstyrelsen 2008-08-21
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare § 174
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare § 175-197
Roland Norbäck (v), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c), § 174
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)

Yngve Andersson (kd), kl 9.00-11.30
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare,  tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2008-08-27
Datum för anslags nedtagande 2008-09-18