BN § 79 VISBY NORDERBACKA – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38498
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 79
VISBY NORDERBACKA – Detaljplan

Dnr 12016
Au§ 155

BESLUT

  1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges delegation
    1992-05-11, § 245.
  2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Utställning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2007-12-05 § 216 , med beslut om utställning.

Planförslaget, daterat 2007-12-05 , har varit utställt under tiden fr o m 2008-01-07 t o m 2008-02-11 . De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.

Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder, bilaga 79 . Inga ändringar av förslaget har därefter skett. I syfte att förtydliga plankarta och planbeskriv-ningen har stadsarkitektkontoret gjort redaktionella justeringar.

Register