BN § 80 VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2, KNEIPPBYN – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38497
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 80
VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2, KNEIPPBYN – Detaljplan

Dnr 32023
Au§ 152
BESLUT

1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med planförslaget, daterat 2008-05-14 , enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.


BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde den 14 maj 2008.

Stadsarkitektkontoret

Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna utveckla turistnäringen på Kneippbyn i framtiden. För att i övrigt ge relativt stor handlingsfrihet säkerställs bl a hänsynen till fornlämningar och allmänhetens tillgänglighet till främst stranden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Fritidsanläggningar Kneippbyn AB har ansökt 2003-07-04 om detaljplaneläggning av fastigheten Västerhejde Vibble 1:2 m fl.

Planförhållanden m m

I Vision 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, § 70, redovisas Västerhejde som bebyggelseområde som bör utredas vidare genom att en fördjupad översiktsplan tas fram. Området ingår numera i en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (Hela Visby) där Kneippbyn anges som område där turismen bör ges möjlighet till utveckling.

Länsstyrelsen upphävde 2003-06-24 gällande förordnande om naturreservatet Gotlands-kusten och gällande strandskydd inom delar av området. I den västra delen av planområdet har mark tagits i anspråk för camping som fortfarande omfattas av strandskydd enl 7 kap 13 § miljöbalken. Innan detaljplanen antas bör länsstyrelsen besluta om upphävande av strand-skyddet även i denna del.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2003-09-24, § 201 med beslut om planuppdrag ,

Stadsarkitektkontoret har i samråd med konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 2008-05-14 .

Register