BN § 81 VÄSTERHEJDE S:81 - - Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38496
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 81
VÄSTERHEJDE S:81 - - Detaljplan

Dnr 82010
Au§ 153

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden är ej beredd att ändra gällande detaljplan.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden ej är beredd att ändra gällande detaljplan.

Stadsarkitektkontoret

Inom gällande detaljplan sparades den f d trädgårdsanläggningen med markanvändning ”Natur” för att kunna nyttjas som odlingsområde, park eller dylikt av de boende i området. För övrigt finns ingen mark avsatt för ”det allmänna”. Även området närmast klinten är ianspråktagen med tomter som går ända fram till klintkanten. Trots att tomterna inom området är relativt stora är det, i synnerhet ur ett barnperspektiv, av stor vikt och en stor kvalitet att ha ytor av mer allmän karaktär i närheten av en bostad med plats för lek, rekreation mm. Området har även ett kulturhistoriskt värde som en rest från Munthes trädgårdsanläggning från sent 1800-tal. Den gröna vyn är också betydelsefull för förbipasserande på Högklintsvägen.

Beträffande önskemålet om en ny vägsträckning mellan Lars Munthes väg och Anders Wedins väg så studerades en sådan lösning i samband med planläggningen. Detta var dock ej möjligt p g a fornlämningar inom denna del av området.

Med anledning av ovanstående anser stadsarkitektkontoret att ansökan ska avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Munthes väg- och samfällighetsförening har lämnat in en ansökan om att ta fram en ny detaljplan inom en del av samfällighetsområde S:81. Föreningens önskemål är att tillskapa två nya fastigheter för bostadsändamål samt att möjliggöra en ny vägsträckning mellan Lars Munthes väg och Anders Wedins väg för att knyta ihop vägnätet inom S:81.

Planförhållanden m m

Området omfattas av detaljplan antagen 2000-12-13. I planen är marken utlagd som allmän plats med ändamålet naturområde.

PRÖVNINGSGRUNDER

Upplysning

Om och när planläggning ska ske bestämmer i princip kommunen ensam (1 kap 2 § plan- och bygglagen - kommunalt planmonopol). Ett beslut av kommunen att neka att upprätta eller att anta en detaljplan kan överklagas, dock prövas endast om gällande lagar följts (se 13 kap 1 § plan- och bygglagen och 10 kap 8 § kommunallagen).

Register