BN § 82 TOFTA KROKSTÄDE 1:52, 1:56 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38495
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 82
TOFTA KROKSTÄDE 1:52, 1:56 – Detaljplan

Dnr 72021
Au§ 154

BESLUT

Byggnadsnämnden är positiv till planläggning av nu aktuella fastigheter under förutsättning att planläggningen samordnas med omkringliggande fastigheter.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att detaljplaneläggning av nu aktuella fastigheter samordnas med omkringliggande fastigheter i enlighet med framtaget planprogram för Tofta.

Stadsarkitektkontoret

Föreliggande förslag till detaljplan innebär en komplettering av ca 15 villatomter och följer helt intentionerna till ”Planprogram för Toftaområdet” som godkändes av byggnadsnämnden 2006-12-06.

Bedömning av miljöpåverkan

De nu kända förhållandena om området bedöms inte innebära sådan risk för påverkan av miljön att en miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Register