BN § 83 VISBY KANTKREMLAN 12 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38494
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 83
VISBY KANTKREMLAN 12 – Detaljplan

Dnr 82011
Au§ 156

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden är ej beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden inte är beredd att ändra gällande detaljplan.

Stadsarkitektkontoret

I gällande detaljplan möjliggörs två villafastigheter med angöring till Almvägen. Sökanden vill ändra den gällande detaljplanen för att möjliggöra tre villafastigheter men då med angöring mot Follingboväg. På detta sätt kan sökande ”spara” det befintliga huset från rivning.

I gällande plan finns det ett utfartsförbud med stängselskyldighet mellan berört kvarter och Follingboväg. En exploatering enligt sökandens önskemål kräver att detta utfartsförbud tas bort.

Stadsarkitektkontoret har diskuterat denna fråga med tekniska förvaltningen (ansvarig kommunal instans för vägfrågor) som avstyrker en planändring som innebär ytterligare ”utfartsbelastning” på Follingboväg.

Stadsarkitektkontoret föreslår därför att b yggnadsnämnden ej är beredd att ändra gällande detaljplan

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Sökanden vill ändra gällande detaljplan för att kunna dela fastigheten i tre lika stora tomter (700 kvadratmeter vardera).

Planförhållanden m m

För området gäller detaljplan antagen 1987-11-05.

PRÖVNINGSGRUNDER

Upplysning

Om och när planläggning ska ske bestämmer i princip kommunen ensam (1 kap 2 § plan- och bygglagen - kommunalt planmonopol). Ett beslut av kommunen att neka att upprätta eller att anta en detaljplan kan överklagas, dock prövas endast om gällande lagar följts (se 13 kap 1 § plan- och bygglagen och 10 kap 8 § kommunallagen).

Register