BN § 84 ”STRANDEN – EN VÄRDEFULL MILJÖ” (Ds 2008:21) – remiss

Utskrivet från: http://gotland.se/38493
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 84
”STRANDEN – EN VÄRDEFULL MILJÖ” (Ds 2008:21) – remiss

Dnr 85080
Au§ 157

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter.

Stadsarkitektkontorets synpunkter

Enligt utredningen har strandskyddsreglerna tillämpats olika hos myndigheter och kommuner i olika delar av landet. Detta har också förts fram i tidigare utredningar och remisser 2002 och 2005. Att samma regler har gällt över hela landet har sagt vara en förklaring till den olika tillämpningen.

Det som särskiljer Gotland från andra län/kommuner är att det runt Gotlands kust finns ett naturreservatsförordnande inom strandskyddets landområde. Detta förhållande medför att utredningens förslag, liksom de tidigare utredningarnas förslag, fråntar kommunen möjligheten att få delegation att ge strandskyddsdispenser. Gotlands kommun hanterar, enligt egen bedömning, strandskyddsdispenserna på ett bra sätt och det finns ingen anledning att kommunen av detta skäl inte ska ges delegation av nuvarande omfattning.

Nedan sammanfattas förslag i utredningen av större betydelse sett ur kommunens synvinkel.

1 - Kommunerna bör få huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av strandskydd i samband med detaljplaneläggning. Huvudregeln bör därutöver vara att kommunerna prövar frågor om dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen bör dock ansvara för prövningen inom områden som omfattas av annat skydd enligt 7 kap miljöbalken och som beslutats av någon annan än kommunen.

Förslaget innebär att för Gotlands del kan delegation inte ges till kommunen, d.v.s. det blir ett mindre kommunalt inflytande över stränderna.

2 - Enligt promemorian lämnas förslag som ger ett strandskydd med ökat lokalt och regionalt inflytande. Strandskyddet ska bättre anpassas till de lokala förhållandena och förutsättningarna. Enligt ett förslag till differentierat strandskydd bör kommunerna få ansvaret för att i översiktsplanen peka ut vissa områden inom vilka lättnader i strandskyddet ska gälla. Redovisning av dessa områden görs med tillämpning av kriterier i lagtexten.

För kommuner i de mest högexploaterade delarna av landet, framförallt längs kusterna i södra Sverige, bör utgångspunkten vara att genom större följsamhet mot reglerna begränsa en ytterligare byggnation längs stränderna.

Utredningens förslag innebär att Gotland ingår i särskilt angivna områden där det inte bör vara aktuellt med lättnader (18 b §, 18 d § punkt 4).

Författningsförslagets paragraf 18 d (Miljöbalkens 7 kap) finns, som nya bestämmelser i lagtexten, angivet särskilda skäl för att upphäva eller ge dispens. I punkt 4 anges att vid prövningen av om det finns särskilda skäl för att upphäva eller ge en dispens från strandskyddet ska man också särskilt beakta om ett strandnära läge för bostadsbebyggelse, verksamheter, anläggningar eller åtgärder bidrar till utvecklingen av landsbygden och upphävandet eller dispensen avser ett område som (punkt 4) inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde någonstans från gränsen mot N orge till Forsmark, utmed Gotlands eller Ölands kust, på Östergarn eller Storsudret på Gotland, på Fårö eller i Ångermanland ….

Härledelsen till texten är uppenbar, den kommer från miljöbalkens 4 kap 4 §, men lika uppenbart är att förslagsställarna inte närmare har granskat texten och vad den står för. Vilket är anmärkningsvärt då det handlar om förslag till lagtext.

Reglerna om områden för landsbygdsutveckling föreslås således inte gälla Gotland.

I sista stycket i 18 d § kan man tolka in de lättnader som anses; ”När man prövar en dispensförfrågan för att få uppföra ett en- eller tvåbostadshus i ett sådant läge som avses i första stycket (och som innefattar Gotlands kust) får man istället för att ett strandsnära läge bidrar till utvecklingen av landsbygden särskilt beakta om huset avses att uppföras i anslutning till en redan befintlig bebyggelse”. Detta bör väl tolkas som att det ska vara lättare att få dispens inom en befintlig bebyggelsegrupp.

BAKGRUND

Gotlands kommun är en av remissinstanserna för departementsskrivelsen ”Stranden – en värdefull miljö”. Kommunstyrelsen önskar byggnadsnämndens syn i ärendet före 16 maj.

Sammanfattning av utredningens förslag

En reformering av reglerna om strandskydd har diskuterats under en längre tid och skälen har bl a varit hur reglerna har tillämpats hos myndigheter och kommuner. Att samma regler har gällt över hela landet, trots olika förhållanden, har sagt vara en förklaring till bristande legitimitet.

Den övergripande inriktning som arbetet med strandskyddet har haft under senare år har inte ändrats. Inriktningen bör fortsatt vara att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige samtidigt som ett långsiktigt hållbart skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.

Ett viktigt syfte med det nya förslaget är att utveckla ett strandskydd som medger en tillräcklig

lokal och regional förankring. För att uppnå detta bör regleringen utformas på ett delvis annat sätt än vad som tidigare har föreslagits. Det nya förslaget avser huvudsakligen i vilka former som lättnader i strandskyddet ska uppnås. Den principiella synen på karaktären av områden, som bör komma i fråga för lättnader, har däremot inte ändrats.

Strandskyddet bör anpassas bättre till de lokala förhållandena och förutsättningarna. Enligt förslaget bör kommunerna få ansvaret för att i översiktsplanen peka ut vissa områden inom vilka lättnader i strandskyddet ska gälla. Lättnaderna bör inte avse de mest exploaterade och skyddsvärda kuststräckorna från Bohuslän till Roslagen och vid Höga kusten.

Kommunerna bör också få huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av strandskydd i samband med detaljplaneläggning. Huvudregeln bör därutöver vara att kommunerna prövar frågor om dispens från strandskyddet.

Strandskyddet ska skärpas där det behövs. Förslaget innehåller flera åtgärder för att få genomslag för ett stärkt strandskydd där det behövs. Reglerna för särskilda skäl för upphävande/dispens förtydligas och anges i lagtexten. Detta bör ge mer enhetlig rättstillämpning.

Differentieringen av strandskyddet bör inte utformas så att kommuner vars stränder redan har bebyggts i stor utsträckning är helt undantagna från reglerna om lättnader i strandskyddet. För kommuner i de mest högexploaterade delarna av landet, framförallt längs kusterna i södra Sverige, bör utgångspunkten vara att genom större följsamhet mot reglerna begränsa en ytterligare byggnation längs stränderna.

Register