BN § 86 KULTURPOLITISKT PROGRAM – Remiss

Utskrivet från: http://gotland.se/38491
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 86
KULTURPOLITISKT PROGRAM – Remiss

Dnr 85061
Au§ 159

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden ställer sig bakom det kulturpolitiska programmet.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ställer sig bakom det kulturpolitiska programmet.

Stadsarkitektkontoret

I avsnittet om utvecklingsområden med framgångsfaktorer redovisas hur och på vilket sätt kommunen kan bidra till utvecklingen när det gäller kulturen på Gotland. Byggnadsnämndens ansvarsområde berörs främst beträffande ”Lokaler och kulturscener” samt ”Ett levande kulturarv”.

Kulturmötesplatser ska finnas såväl i Visby som runt om på ön. Gotlands Kommun ska verka för ett långsiktigt utbud av lokaler med ändamålsenliga scener, repetitions- och arbetslokaler för kultur samt verka för tillkomsten av ett kulturhus för scenisk konst.

Gotlands Kommun ska även verka för att koordinera kulturarvsfrågorna såsom tänkt med kulturarvsrådet. Kommunen ska också verka för att levandegöra kulturarvet genom satsningar på historiska evenemang och satsningar på att tillgängliggöra och bruka historiska miljöer, t ex Visbys ruiner. I detta ingår också ABM, samverkan mellan arkiv, bibliotek och museum

Det kulturpolitiska programmet ligger helt i linje med det arbete som bedrivs inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

ÄRENDEBESKRIVNING


Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till kulturpolitiskt program som anger vilka huvudinriktningar och utvecklingsområden kommunen ska ägna sig åt för att nå önskad samhällsutveckling, bilaga 86.

Programmet ska faställas av kommunfullmäktige under våren 2008.

Kommunens roll inom kulturområdet är att främja en positiv kulturutveckling på Gotland. I det kulturpolitikska programmet anges de målsättningar som kommunen ska uppfylla för att detta ska bli möjligt.

Register