BN § 87 VISBY S:TA MARIA 18, 19 OCH 20 – Uppförande av flerbostadshus och flerbostadshus/ garage

Utskrivet från: http://gotland.se/38490
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 87
VISBY S:TA MARIA 18, 19 OCH 20 – Uppförande av flerbostadshus och flerbostadshus/ garage

Dnr 71766
Au§ 161

BESLUT

  1. Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan omfattar två flerbostadshus med totalt 10 lägenheter på de obebyggda tomterna S:ta Maria 18 och 19 samt S:ta Maria 20 där en byggnad från 1967 avses rivas.

Stadsarkitektkontoret anser att förslaget ska bearbetas ytterligare innan lov kan tillstyrkas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan (av ålder bestående stadsplan).

Enligt det av kommunfullmäktige den 9 december 1974 antagna innerstadsprogrammet är Visby innerstad bl a betecknat som miljöområde, inom vilket särskild hänsyn skall tas till områdets karaktär.

Visby innerstad har av riksantikvarieämbetet den 18 augusti 1997 angetts utgöra en miljö av riksintresse för kulturminnesvården enligt miljöbalken 3 kap 6 § 2 st. Värdetext: Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet och ett nät av infartsvägar utanför detta. Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornet vid platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott. Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen. Småhus­bebyggelse och bevarad planstruktur som under 1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager. Under staden finns boplatsläm­ningar från stenåldern.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst­närlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas (plan- och bygglagen 3 kap 12 §).

Byggnadsnämnden beslutade 1989-11-15 att skriften Visby innerstad - råd och riktlinjer för bevarande skall användas som riktlinjer vid tillämpning av plan- och bygglagen 3 kap 12 §.

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL skall 39 § byggnadsstadgan tillämpas som bestäm­melse i detaljplanen. Enligt denna får byggnad inte uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan godkänna byggande närmare gränsen om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan olägenhet för granne.

Föreslagen åtgärd innebär byggande närmare gräns än 4,5 meter.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är förenlig med planens syfte.

Remisser och grannar

Länsmuseet : Granskning pågår.

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor .

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Visby S:ta Maria 14 och 17. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden som inkommit med svarsyttrande.

Upplysningar Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register