BN § 88 VISBY TUNNBINDAREN 15 – Ändrad användning av biograf/föreningslokal till hotellbyggnad, tillbyggnad med takterrass, takkupor och utrymningstrappa samt fasadändringar

Utskrivet från: http://gotland.se/38489
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 88
VISBY TUNNBINDAREN 15 – Ändrad användning av biograf/föreningslokal till hotellbyggnad, tillbyggnad med takterrass, takkupor och utrymningstrappa samt fasadändringar

Dnr 71666
Au§ 162
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
  3. Ägarna till fastigheterna Visby Tunnbindaren 6, 7, 8, 9 och 14 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Åtgärden utförs på en byggnad som är belägen mindre än 4,5 meter från gräns mot andra fastigheter.

Ägarna till fastigheterna har påtalat olägenhet vad gäller insyn och störningar. Byggnads-nämnden anser inte att den föreslagna åtgärden kommer att innebära en sådan avsevärd olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Byggnadsnämnden anser att i en sån tätbebyggd miljö som Visby innerstad är det närmast oundvikligt att yttre ändringar och tillbyggnader kan komma att medföra viss insyn och störning.

Enligt 17 kap 4 § plan- och bygglagen gäller 39 § byggnadsstadgan som planbestämmelse

Därvid ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig. Åtgärden innebär inte att ett sådant men skapas för grannen att lov inte ska kunna beviljas.

Sammanfattningsvis kan särskilda skäl för avvikelse från bestämmelserna i 39 § byggnads-stadgan anses föreligga.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan (av ålder bestående stadsplan).

Enligt det av kommunfullmäktige den 9 december 1974 antagna innerstadsprogrammet är Visby innerstad bl a betecknat som miljöområde, inom vilket särskild hänsyn skall tas till områdets karaktär.

Visby innerstad har av riksantikvarieämbetet den 18 augusti 1997 angetts utgöra en miljö av riksintresse för kulturminnesvården enligt miljöbalken 3 kap 6 § 2 st. Värdetext: Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet och ett nät av infartsvägar utanför detta.

Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornet vid platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott. Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen. Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under 1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager. Under staden finns boplatslämningar från stenåldern.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas (plan- och bygglagen 3 kap 12 §).

Byggnadsnämnden beslutade 1989-11-15 att skriften Visby innerstad - råd och riktlinjer för bevarande skall användas som riktlinjer vid tillämpning av plan- och bygglagen 3 kap 12 §.

För området gäller detaljplan (av ålder bestående stadsplan).

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL skall 39 § byggnadsstadgan tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. Enligt denna får byggnad inte uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan godkänna byggande närmare gränsen om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan olägenhet för granne.

Föreslagen åtgärd innebär byggande närmare gräns än 4,5 meter.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är förenlig med planens syfte.

Remisser och grannar

Länsmuseet : Tillstyrker med villkor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Visby Tunnbindaren 8, 9, 7, 14 och 6. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden.

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register