BN § 89 VISBY KLINTEN 11 – Tillbyggnad av uthus och uppförande av plank

Utskrivet från: http://gotland.se/38488
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 89
VISBY KLINTEN 11 – Tillbyggnad av uthus och uppförande av plank

Dnr 80085
Au§ 163

BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
  3. Ägarna till fastigheterna Visby Klinten 10 och 12 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Stadsarkitektkontoret anser att åtgärderna inte innebär sådant men att bygglov inte ska kunna meddelas.

Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1914-12-30.

Enligt det av kommunfullmäktige den 9 december 1974 antagna innerstadsprogrammet är Visby innerstad bl a betecknat som miljöområde, inom vilket särskild hänsyn skall tas till områdets karaktär.

Visby innerstad har av riksantikvarieämbetet den 18 augusti 1997 angetts utgöra en miljö av riksintresse för kulturminnesvården enligt miljöbalken 3 kap 6 § 2 st. Värdetext: Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet och ett nät av infartsvägar utanför detta. Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornet vid platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott. Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen. Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under 1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager. Under staden finns boplatslämningar från stenåldern.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas (plan- och bygglagen 3 kap 12 §).

Byggnadsnämnden beslutade 1989-11-15 att skriften Visby innerstad - råd och riktlinjer för bevarande skall användas som riktlinjer vid tillämpning av plan- och bygglagen 3 kap 12 §.

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL skall 39 § byggnadsstadgan tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. Enligt denna får byggnad inte uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan godkänna byggande närmare gränsen om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan olägenhet för granne.

Föreslagen åtgärd innebär byggande närmare gräns än 4,5 meter.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Remisser och grannar

Länsmuseet : Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Visby Klinten 10 och 12.

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register