BN § 90 OTHEM EJDERN 3 o 6 – Uppförande av flerbostadshus (seniorboende)

Utskrivet från: http://gotland.se/38487
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 90
OTHEM EJDERN 3 o 6 – Uppförande av flerbostadshus (seniorboende)

Dnr 80498
Au§ 164
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

De idag två obebyggda fastigheterna ligger mellan Storgatan och badplatsen i centrala Slite. Det föreslagna bostadshuset är avsett att upplåtas med 19 stycken kooperativa hyresrätter för senior-boende. Idag har området en parkliknande karaktär tack vare ett antal högvuxna träd, men används även delvis för parkering. En mer detaljerad markritning för planeringen av den tänkta utemiljön saknas.

Gällande detaljplan från 1974 anger en byggrätt motsvarande intilliggande flerbostadshus åt söder. Det nu aktuella förslaget avviker vad gäller placering i förhållande till byggrätt, i planen utlagd byggnadsarea och genom placering av låga förrådsbyggnader i fastighetsgränsen mot Ejdern 1 och Ejdern 5. Förslaget avviker även vad gäller antal parkeringsplatser som bör vara minst 1 plats per lägenhet.

Inga berörda grannar har haft invändningar mot förslaget. Avvikelserna i förhållande till gällande detaljplan bedöms som mindre planavvikelser. Med hänvisning till ovanstående bedömer stadsarkitektkontoret det som möjligt att tillstyrka bygglovet förutsatt:

1. att antalet parkeringsplatser utökas från 17 stycken till 19

2. att loftgångsfasadens utformning detaljbearbetas och redovisas

3. att markplaneringen detaljbearbetas och redovisas inkl. plushöjder för bef. mark.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1974-11-20.

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register