BN § 91 BOGE MOJNER 1:16 – Förhandsbesked för uppförande av vandrarhem

Utskrivet från: http://gotland.se/38486
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 91
BOGE MOJNER 1:16 – Förhandsbesked för uppförande av vandrarhem

Dnr 80171
Au§ 165

BESLUT

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av vandrarhem på den sökta platsen.
  2. Tekniska förvaltningen drifts yttrande ska beaktas.
  3. Ägaren till fastigheten Boge Mojner 1:24 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Fastigheten ligger mellan länsvägen till Slite och Bogeviken. Den aktuella tomtplatsen ligger väster om den tidigare järnvägsbanken på jordbruksmark som idag endast brukas för vall. Ett skogsparti avgränsar tomtplatsen mot vattnet i väster.

Vid tidigare prövning i ärende 40442 har konstaterats att marknivåns plushöjd är ca 1.6 meter på den aktuella tomtplatsen. Vid prövning av förhandsbesked för 5 bostadshus enligt dnr 40442, godkändes endast placeringar på skiftet närmast länsvägen där markens plushöjd översteg 2 meter. Den 9 april antog byggnadsnämnden riktlinjer om att lägsta plushöjd för marknivån vid byggande av bostäder skall vara 2.0 meter. Lägre krav kan ställas för enklare byggnader och anläggningar.

Stadsarkitektkontoret bedömer byggandet av ett vandrarhem som ett positivt tillskott och komplement för Slite som turistort. Området väster om järnvägsbanken är idag obebyggt. Den föreslagna tomtplatsen har dock inga utpekade naturvärden.

Ägaren till Boge Mojner 1:24 har påtalat att marken ofta är blöt och anser att området skall få vara orört på grund av fauna och fågelliv.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande vandrarhem lämnas på den sökta platsen. Utformning bör ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägaren till fastigheten Boge Mojner 1:24.

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register